Đặt lại mật khẩu

Bằng cách yêu cầu một thiết lập lại mật khẩu, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có chứa một liên kết đến các thủ tục thiết lập lại. Cho đến khi mật khẩu đã được đặt lại thành công mật khẩu cũ vẫn sẽ được hoạt động.